Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

lid 1
Op alle bestellingen en overeenkomsten van Fugenial zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

lid 2
Door een bestelling bij Fugenial te plaatsen gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

lid 3
Van deze algemene voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht.

Artikel 2: Overeenkomsten

Een overeenkomst komt pas tot stand als Fugenial uw bestelling heeft geaccepteerd. Fugenial heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

lid 1
De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro’s, exclusief handelings- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

lid 2
U dient het verschuldigde bedrag direct na bestelling te betalen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

lid 3
Zodra uw betaling is bijgeschreven op de giro- respectievelijk bankrekening van Fugenial wordt uw bestelling verzonden.

Artikel 4: Levering

lid 1
De op de website vermelde levertijden zijn indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed, mocht er vertraging optreden dan ontvangt u hier tijdig bericht van. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

lid 2
Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5: Herroepingsrecht

lid 1

Na aankoop heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens u.

lid 2

Indien u gebruikt maakt van uw herroepingsrecht, dient u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Fugenial te retourneren, conform de door Fugenial verstrekte instructies. De kosten van terugzending zijn voor uw eigen rekening.

lid 3

Het reeds betaalde bedrag wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, teruggestort op uw giro- respectievelijk bankrekening.

Artikel 6: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

lid 1
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Fugenial geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

lid 2
Fugenial garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7: Diversen

lid 1
U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Fugenial deze algemene voorwaarden eventueel soepel toepast.

lid 2
Als één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met Fugenial in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en wordt deze vervangen door een door Fugenial vast te stellen nieuwe, vergelijkbare bepaling.

lid 3
Fugenial mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

lid 4
Onverminderd de overige aan Fugenial toekomende rechten, heeft Fugenial in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 8: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

lid 1
Op deze algemene voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

lid 2
Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.